Výzva na predloženie ponuky  – výmena okien na budove TJ ŠK Sokol Jakub.

Verejný obstarávateľ – Telovýchovná jednota ŠK Sokol Jakub, IČO 00 630 837 – zadáva zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, na  dodanie stavebných prác s predmetom zákazky: „Rekonštrukcia objektu športovej infraštruktúry futbalového športového klubu–TJ ŠK Sokol Jakub“.

Prílohy:
Výzva na predloženie ponuky
Príloha č.1 výzvy – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2 výzvy – Určenie ponukovej ceny-zadanie
Príloha č.3 výzvy – Technická špecifikácia
Príloha č.4 výzvy – Zmluva o dielo
Príloha č.5 výzvy – Čestné vyhlásenie
Grafická príloha k technickej špecifikácii


Záznam z vyhodnotenia ponúk -rekonštrukcia športovej infraštruktúry
Zmluva o dielo – rekonštrukcia športovej infraštruktúry
Faktúra – rekonštrukcia športovej infraštruktúry

Náš športový klub má bohatú históriu, vznikol už v roku 1930. Momentálne sa sústreďujeme na tréningový proces pre mladých aj starších futbalistov (družstvo prípravky a mužov). Družstvo mužov v sezóne 2016 postúpilo do 5. ligy.

Naše zápasy na tj-sk-sokol-jakub.futbalnet.sk

Exhibičný zápas s výberom obfz BB

Kontakt:

Ing. Miroslav Bais, Karol Víglaský
0903 396 540, 0905 807 222
mirobais4@gmail.com
Jakubská cesta 12
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00630837
DIČ: 2021089565
Nie sme platcovia DPH.

Sme občianske združenie: Telovýchovná Jednota ŠK Sokol Jakub.

Napíšte nám: